Mizusaki Glass

Thin Build 14 oz Tumbler by Mizusaki Tokyo

14 oz

2.875" Diameter5.25" height


* If out of stock please call or E mail us to place an order.